dantel örnekleri sitesi

Search Results for "dantel masa mod"

Çeyiz Hakkında

Çeyiz Hakkında
�eyiz, evlenecek bir k?z?n yeni evinde kullanaca??, en cicili bicili ?ekilde haz?rlanan, l�zumlu l�zumsuz binlerce par�adan olu?an e?yalar b�t�n�d�r. G�n�m�z gen� k?zlar?n?n bu e?yalar?n bir�o?unun y?kanma ve korunmas?nda etkin bilgi sahibi olmad??? ise t�m kamuoyunca bilinir. Y�n yahut pamuktan yap?lan yorgan ve yataklar her ne kadar yeni nesil gelinler taraf?ndan pek kullan?lacak olmasa da her �eyizde bir evin olmazsa olmaz? ?eklinde yerini al?r. Osmanl? d�nemlerinde ise k?z �eyizi toprak olarak belirlenir, baba k?z?n? evlendirirken �yle �� be? d�n�m tarla de?il, bildi?iniz koskocaman bir ya da birka� ?ehri verirmi?. Yani eskiden �eyiz deyince konu?madan �nce uzun uzun d�?�nmek gerekirmi?. G�n�m�zde �eyizlerin ta??d??? anlam daha �ok �cans?z olan her ?eyin �st�n� �rten� dantel yap?lmas? ?eklindedir. �eyizin en �st�ne konulmu? bebek z?b?n?, pati?i de sosyal mesaj i�ermektedir. Fakat zamane evliliklerinde en az iki y?l bu mesaj anla??lmam?? gibi yap?lmaktad?r. GEL??EN D�NYANIN DE???EN �EY?ZLER? ?deal bir �eyizde kullan?lan s�sleme �?eleri olduk�a ince bir zevkle se�ilmi?tir. Yazma kenarlar?n?n i?ne oyas?ndan olmas? bunlara bir �rnektir. Yap?lan i?lemelerin zarifli?i ve hassas i?�ilik gerektirmesi kar?? tarafa �eyizi yapan?n sab?rl?l??? konusunda fikir ve g�ven verir. Ayr?ca art?k teknolojinin ilerlemesiyle d�nya k���lm�?, her ?ey �ok rahat ula??labilir hale gelmi?, bu durum �eyizlere de yans?m??, uluslararas? �e?itlilik arz eden par�alar da eklenmi?tir �eyizlere. Rahibe i?i �rt�ler, �in i?lemeli kimonolar, Frans?z angalez danteller geli?en d�nyan?n de?i?en �eyizleri olmu?tur. Tabii bunun yan? s?ra eskiden gazetelerinin kuponlar?yla da epey bir tabak �anak da??t?ld???ndan bu ?ekilde de �eyizler dizilmi?tir. Hatta o d�neme denk gelen evliliklerde hep ayn? tabaklara rastland???ndan insan da K?z?lay�dan da??t?ld??? hissini uyand?r?r. �K?z be?ikte �eyiz sand?kta� s�z�nden hareketle anneler �b�y�klerimiz bunu bo?a s�ylemez, vard?r bir sebebi hikmeti� diyerek haz?rl?klar?na bebek bezinin yan?nda �atal b?�ak tak?m? da alarak bir yandan k?z?n? b�y�tmeye, bir yandan �eyizlerini dizmeye ba?larlar. Bir k?z?n b�y�y�p evlenme �a??na geldi?ini anlamak zor de?ildir. Ne zaman ki �eyizler a?makta ta?makta hi�bir yere s??mamaktad?r, art?k k?z?m?z?n gelin olma vakti gelmi?tir. SANDIK ANCAK PARAYLA KALKAR YER?NDEN �eyiz denilince, ��eyiz sand???� adl? objeyi de unutmamak gerekir. �eyiz sand??? asl?nda semboliktir. Maddi ve manevi y�nden �eyiz sand???n? inceledi?imizde; �ncelikle en makbul malzemenin ceviz a?ac? oldu?unu g�r�r�z. Sand???n oymac?l??? de?erini artt?r?r, hele de sand???n oymalar?n?n yan?nda bir de sedef kakmalar? varsa bu sefer durum kaymakl? ekmek kaday?f? ile e?de?erdir. �eyizin en k?ymetli par�alar? bu sand??a konulur. Annelerin kendi �eyiz sand???n? k?zlar?na vermesi az da olsa g�r�l�r ama kolay kolay k?y?l?p da verilmez. Gelelim �eyiz sand???n?n manevi boyutuna bu sand?klar kilitli yap?lm??lard?r ve anahtar sadece gelinde oldu?undan, gelinin s?rda?? gibidir. De?erli e?yalar?n?, biriktirdi?i paras?n? burada saklar.�eyiz sand??? nazl? ve de kaprislidir. �yle kalk gidiyoruz demeyle hareket etmez. �st�ne �?kan gelinin karde?lerinden birine damat taraf?ndan bah?i? verilmeden bu sand??? yerinden oynatamazs?n?z. Bu y�zdendir ki damatlar y?llar ge�se bile o sand??? kald?rmak i�in ne kadar para bay?ld?klar?n? unutmazlar. �EY?Z �IKARMAK ?�LEN HAVASINDA GER�EKLE??R �eyizler sadece sand??a konulanlarla s?n?rl? de?ildir tabii. �eyiz gelinin kendi evine giderken bu sefer hur�lar da devreye girer. Ama bu ta??ma i?lemi s?ras?nda kimsenin sadeli?e tahamm�l� yoktur, her ?eyin �st� envai �e?it s�sle donat?l?r, donat?lmal?d?r, donat?lacakt?r! Zira �eyizi �?karmak bir ?�len havas?nda ger�ekle?ir. �eyiz yeni gelinin evine hem kendi hem de damat taraf?ndan kat?lan olduk�a se�kin ve kalabal?k bir insan toplulu?u taraf?ndan getirilir. K?z annesinin �eyiz �?karken a?lamas? nazenin k?z? damat taraf?na kar?? onore eder. Sonras?nda erkekler bir yere savu?turulur, iki taraf?n da sadece han?mlar? kal?rlar. Bu han?mlar?n her biri kendi alan?nda uzmanlard?r, ne yapacaklar?n? bilirler ve eve girdiklerinde her biri g�rev yerlerine da??l?r. O dakikadan itibaren gelin kendi evinde kontrol� kaybetmi?tir ve yapaca?? bir ?ey yoktur. Evlili?inin ilk g�nlerinde deneme yan?lma yoluyla neyin nerede oldu?unu tecr�be ederek �?renecek, kendi d�zenini ise ancak ilerleyen zamanlarda kurabilecektir. GEL?N?N EV? G?R??? �CRETS?Z, HALKA A�IK B?R SERG? HAL?NE GEL?R �eyizlerin yeni gelinin evine getirilmesi yerle?tirme amac? ta??d??? kadar, �eyizlerin bir nevi g�r�c�ye �?kmas? seramonisi manas?na da gelir. Y?llard?r emek emek yap?lan �eyizler evin �e?itli yerlerine serpi?tirilerek gelenlerin g�r�?�ne sunulmak �zere d�zenlenir. Gelinin evi giri?in �cretsiz oldu?u, halka a�?k bir sergi haline gelir. Sergi d�?�n g�n�ne kadar a�?kt?r. Damat taraf? ve k?z evinin akrabalar?ndan, gelin ve damad?n yak?nlar?ndan olu?an insan g�ruhu bu sergiyi ziyaret ederler. �SEN DAHA EL?NE B?R TI? ALMA!� �eyiz g�rmeye gelenler kendi aralar?nda �eyizle ilgili g�r�?lerini birbirleriyle payla??r, yorumlar?n? dile getirir, fikir teatisinde bulunur ve mukayese ederler. Nadir g�r�len par�alar en fazla kalabal??? toplamay? ba?ar?r. Becerikli gen� k?zlar?m?z i�in bu t�r sergiler g�zel bir kaynakt?r. Ufuk a�?c?d?r, beceri geli?tiricidir. Fakat bencileyin hi�bir becerisi olmayan k?zlar?m?z i�in buralara gitmek hele de anneleriyle gitmek b�y�k bir talihsizliktir. Zira anneniz itinayla haz?rlanm?? �eyizleri g�rd�?�nde �Bak millet neler yapm?? sen daha eline bir t?? alma!� diyerek cimciklemek suretiyle kollar?n?z? morartabilir. ERKEK ANNELER? DE �EY?Z HAZIRLAR Sanmay?n?z ki �eyizi sadece k?z taraf? haz?rlar. Erkek annelerinde de �eyiz haz?rlama tela?? g�r�l�r, ama tarz biraz daha farkl?d?r. K?z taraf?nda bilumum her ?eye �rt�, paspas, kenarlar? i?lenmi? havlu, seccade, �etik, yorgan ?ekillerinde arz eden �eyiz anlay???, erkek taraf?nda elektrik prizine tak?lan e?yalar b�t�n� olarak kendini g�sterir. D�nya ne kadar modernle?irse modernle?sin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin �eyiz haz?rlamak biz T�rklerin geneti?inde vard?r. Nas?l ki ar?lar pete?ini, ipek b�ce?i kozas?n? i� g�d�sel olarak yap?yorsa T�rk kad?n? da �eyizini �yle i�g�d�sel olarak haz?rlar. Kozas?n? �rer gibi �rer dantelini, pete?ini yapar gibi i?ler etaminini� Hal b�yle olunca bir anneyi �eyiz haz?rlamaktan al?koymak da m�mk�n olmaz. G�zel geleneklerimizin hep s�rmesi dile?iyle� Not: Bu yaz?y? netten buldum yaz?n?n kendisine ayit oldu?unu ve burda yay?nlanmas?ndan rahts?zl?k duydu?unu s�yleyen varsa bana mail ats?n hemen kald?r?r?m.
Çeyiz Hakkında
Çeyiz Hakkında

February 18, 2014   Comments Off

mavi iplikle islenmis etamin ornekleri

mavi iplikle islenmis etamin ornekleri

cizmeliiplik etamin · çizmeliiplik etamin resimleri · elde işlenen seccade örnekleri · elde işlenmiş iğne işi · elde işlenmiş seccade modelleri · etamin işlemeli masa örtüsü örnekleri · etamin işlenmiş panolar · etamin mutfak takımı · etamin örnekleri · etamin örnekleri modelleri · etamin pano modelleri · etamin pano örnekleri · etamine işlenmiş mutfak takımı · etamine işlenmiş pano · iplikli yazma modelleri · isimle işlenen mutfak havlusu örneği · kelebekli etamin örneği · krem etaminden mutfak örtüsü · mavi etaminde seccade örnekleri · minik çiceklerle yapılmış seccade örneği etamin · mutfak takımı etamin örnekleri · pano dikis örnek · seccade örneği etamin örnekleri · tiftik iplikten bolero örnekleri · TiFTiK iPLiKTEN ÖRGÜ MDELLERi · tunus işi üzerine etamin örnekleri · yeni taş yapaklı oya örnekleri

February 9, 2014   Comments Off

kocaman ayaklarima yaptigim cok basit patigim

Kocaman ayaklarima yaptigim cok basit patigim!!! 14/3/2008 -Kategori: orgu isleri

http://bircoksey.blogspot.com/
Betül arkadasimin davetine icbet ettim… Hadi kolay gelsin canim.
41 kere masallaaaaaah….
kocaman ayaklarima yaptigim cok basit patigim
Ayyyy utandim herkes bebe patigi yollamis, benimki 41 nolu ayaga patik hahahaaaa!!!
Ama ne yapayim benimkininde adi sonunda Patik dimi.
Bu patigi gecen yaz net de görmüstüm ve bu etkinligin sayesinde de örmek kismet oldu.
Örmesi cook kolay ben 45 cm olacak kadar ilmek aldim ve düz örgü olarak 12 cm boyunda örüp sonra kestim yani ilmekleri kapattim..
Dikmek icinde 18 cm lik ucu katlayip diktim. geride kalan ucuda, bohca kösesi yapar gibi üzerine katlayip öylece diktim, Agiz kisminada tigla bir sira tig isi ördüm ve patigim giyinmege hazirlandi. Daha genis bilgi icin simdi bu patik modelini aldigim linki veriyorum. Serap1980.blogcu.com burdan da bu blogcu arkadasa cook tesekkürlerimi sunuyorum.

kocaman ayaklarima yaptigim cok basit patigim

February 8, 2014   Comments Off

kurdele nakisli salon takimi

kurdele nakisli salon takimi
kurdele nakisli salon takimi

kurdele nakisli salon takimiKurdele nakışlı salon takımı modeli.çiçekleri ve renk seçimi çok hoş bir model.(ilk resim salon takımının masa örtüsü,şömeni resmi)telli kurdele ve ebruli majestik kurdele kullanılarak yapılmış.yapraklarda da ebruli majestik kurdele kullanılmış.salon takımı şanzelize kumaş üzerine yapılmış.şanzelize kumaş el işlerinde çok hoş duruyor.kurdele nakışı için de çok uygun bir kumaş.örtülerin kenar işi olarak italyan düğümü(ankara yolu)kullanılmış.italyan düğümünün yapılışını ilerleyen günlerde detaylı anlatıcam.italyan düğümü her el işinde çok hoş duruyor ve yapılışı da çok zevkli.(ikinci resim salon takımını peçetelerinin resmi)sergimizdeki kurdele nakışları hepsi birbirinden güzeldi.bu salon takımı da en çok beğendiklerimden di.Şennur hocamızın öğrencisini yaptığı bir model.çok temiz çalişilmış bir iş.(RESİMLERİN BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN RESİMLERİN ÜZERİNİ TIKLAYIN) (son resimdeki salon takımının konsol ve orta sehpa örtülerinin resmi)

January 27, 2014   Comments Off

zehra 50

Denenmis Pasta,Tatli ve Yemek tarifleri

KEKLER..

zehra 50
Yağmur’cuk için yaptığım partideki menüleri beğenmenize gerçekten çok memnun oldum..Tek tek gelen yorumlara cevap yazmadan önce “tek kişilik kalpli çikolatalı&vişneli” keklerin tarifini yazmak istedim..
Kek’in tarifi bana ait ama görüntü fikrini ilk Zuhal’dan aldım, daha sonra da Coccolat’ın web sitesindeki keklerin görünüşlerini çok beğenip , benzerlerini yapmaya çalıştım. Zaten Coccolat’ın web sitesindeki herşeye bayılıyorum..Yaptığım çocuk sandviçlerinin fikirlerini oradan aldım. Eğer evinizde bolca kurabiye kalıplarınız varsa inanılmaz güzel sunumlar hazırlamanız mümkün..kurabiye dışında kekleri, sandviçleri, peynirleri, meyveleri vb. birçok gıda malzemesini kalıplar ile şekillendirip farklılaştırmanız mümkün..
Gerekli Malzemeler ;

 • 1 su bardağı un
 • 1/2 su bardağı toz badem
 • 200 gr bitter küvertur ( benmaride eritilmiş)
 • 1 su bardağı sıvı yağı
 • 1 tatlı kaşığı sıvı vanilya
 • eğer isterseniz 1 tatlı kaşığı rom
 • 5 yumurta ( oda sıcaklığında)
 • 1,5 su bardağı toz şeker
 • 1 paket kabartma tozu
 • 5 çorba kaşığı yoğurt
 • 4 çorba kaşığı toz kakao (nomu kullandım)
 • 2 su bardağı konserve vişne taneleri

Üzeri için ;

 • 300-400 gr şeker hamuru
 • gıda boyaları

Öncelikle kek’imizi hazırlayalım. Fırınımızı 180 dereceye getirip ısıtmaya başlayalım.

Yumurta, şeker , vanilya ve isterseniz rom’u hızlı bir şekilde çırpmaya başlayalım. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyelim. Ve toz bademi de ilave edip hepsini kaşıkla karıştıralım.

Yumurtalı karışımımıza erittğimiz çikolatalarımızı ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Sırasıyla yağ ve yoğurdu ilave edip çırpmaya devam edelim. Karışıma toz malzemelerimizi de ekleyip homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpmaya devam edelim.

En son sularını iyice süzdüğümüz vişnelerimizi karışımımıza ekleyip tahta kaşık ile alttan üste doğru karıştıralım. Alttan üstte doğru karıştırmamızın sebebi, karışımın hava almasını sağlamamızdır..

Büyük dikdörtgen kalıbımızı iyice yağlayıp karışımımızı içerisine dökelim. Önceden ısıttığımız fırınımızda yaklaşık 40 dakika pişirelim. Piştikten sonra tezgahımızın üzerinde 2 saat bekletelim.

Kek’imiz soğuduktan sonra ters çevirip kalıbımızdan çıkartalım. Kekin alt tabanı üzerine göre daha nemli olacaktır. O yüzden bu tarafı ile kekimizi hazırlayacağız.

zehra 50

Şeker hamurunu ister hazır alıp kullanabilirsiniz , istersenizde kendiniz yapabilirsiniz. Ben kendi yaptığım hamuru kullandım. Kekimizin büyüklüğünde renklendirdiğimiz hamurumuzu açıp kekimizin üzerine yerleştirelim. Kalpli kurabiye kalıpları ile kekimizden parçalar keselim. Buna benzer tekniği Zuhal sayfasında fotoğraflayarak yayınlamıştı, isterseniz inceleyebilirsiniz..

Ben süslemesi için güller yapmaya karar verdim. Gülleri ve yaprakları bir gece öncesinden hazırladım. Gül yapımı için burayı inceleyebilirsiniz. Kekimizn üzerilerine hafif bastırark gülleri ve yaprakları yerleştirelim.

Hazırladığımız kekleri ağzı kapalı bir kalıpta serin bir ortamda bekletiniz. Ben Tupperware’in büyük ağzı kapalı pasta kabının içerisinde balkonda beklettim.

Hepimize afiyet olsun..

zehra 50
Sevgililer günü deyince aklıma kırmızı güller ve çikolata geliyor..sevgililer günü için şekerli kurabiyeler hazırladım ama beni nedense tatmin edemedi..bana göre aşkı ve sevgiyi anlatmak için daha güçlü bir lezzete ihtiyaç var..oda çikolata..
Digiturk’un 54 no’lu kanalı olan Home Tv’de çok sevdiğim bir çikolata programı var..Sunan ve hazırlayan Jacques Torres..bana göre tam bir sanatcı, hayranlıkla her programını seyretmeye çalışıyorum..Bu programdan bir çok çikolata ile süsleme stillerini öğreniyorum. Ama dün ki programında ilgimi çeken başka bir şey oldu.Amerika’da ünlü olan Blammer Chocolate fabrikasına konuk olundu ve çikolata yapım aşamalarını gösterdiler..
Çikolatanın kalitesinde kakao çekirdekleri toplanıyor. Bu çekirdekler önce temizleniyor ve daha sonra fırınlanıyor..Fırınlandıktan sonra çekirdeklerin kabukları çıkarılıyor. Kabukların içerisinden kakao özleri çıkarılıyor.Bu öz aynı zamanda bildiğimiz “acı çikolata” olarak adlandırılıyor. Acı çikolata basınç makineleri ile 2 hammadeye ayrılıyor..Kakao yağına ve katı kakaoya ulaşılıyor. Katı kakao ezilerek toz kakaoya dönüştürülüyor..Kakao yağından ise o yediğimiz müthiş çikolatalar yapılıyor. Böylece çikolatanın ana maddeleri Kakao yağı, şeker ve süt oluyor. Tahmin edeceğiniz gibi tüm bu maddelerin oranları çikolatanın cinsine göre arttırılıyor veya azaltılıyor..Mesela ben acı çikolata severim, o zaman kakao yağı oranı arttırılıyor şeker ve süt oranı azaltılıyor. ve hepsi son aşamada karıştırılıyor..
Kokusuyla, görüntüsüyle ve tadıyla çikolata bana göre sevginin en güzel göstergelerinden biri..
Geçen hafta yaptığım Siyah Güneş pastasından eşim sadace bir dilim yiyebilmişti..bu yüzden benden dün tekrar bu pastadan yapmamı istedi..bende dün tekrar siyah güneş pastanı yaptım ama bu sefer biraz değişiklikler de yaptım..Bu pastanın sevgililer gününe çok yakışıcağını düşündüğüm için ve ayrıca eşimide çok sevdiğim için bu pastayı kalp şeklinde ve çilekli yapmaya karar verdim zehra 50 Gerçekten siyah güneş pastasının çilekli ve kalp şeklinde olması daha da güzel ve şık oldu..eğer sevgililer gününde eşinize veya sevgilinize veya sevdiğiniz bir insana süpriz yapmak isterseniz, bu pastanın gününüze çok neşe getireceği kesin zehra 50
zehra 50
Sevgililer günü sofrasına yakışacak çok şık ve lezzetli pastacıklar..her ne kadar gülün rengi mavi olsada “mavi” asil bir renktir ve karşınızdakine asalet ve saygı hissettirir..ama biraz aralara kırmızı rengide eklerseniz aşkınızı ve sevginizide hissettirebilirsiniz..
Butterfly benim sık sık ziyaret ettiğim ve gerçekten çok beğendiğim butik bir pastane..Daha öncede biraz Butterfly’dan bahsetmiştim..

Kızım ve ben Remzi kitap evinde dolaşmayı çok seviyoruz..o çocuk bölümüne yöneliyor bende yemek kitaplarının olduğu bölüme zehra 50 ama bu sefer yeni çıkan kitapları incelerken işte bu mavi cupcakelere vuruldum..Butterfly’ın kurucuları olan Leyla Akçağlılar ve Ebru ipekçi yeni bir kitap yayınlamışlardı..Butterfly’dan Özel Tatlar..kitabı fazla kurcalamadan satın aldım ve eve varır varmaz bu cupcake’ler den yapmaya başladım. Keki tamamen kitaptaki tarife uyarak hazırladım, süslemesini ise kendi yöntemlerime göre yaptım. Bu arada kitabın görselliği harika..fotoğrafları ve tasarımı çok başarılı..tarifler ise muhteşem..görsellik ve damak tadı adına müthiş bir şölen yaşatıyor..kaynaklarınızın arasında yer almasını öneririm..
zehra 50
Gerekli Malzemeler ;

 • 1 su bardağı un
 • 1 su bardağı şeker
 • 1/2 çay kaşığı karbonat
 • 1 çimdik tuz
 • 1/2 su bardağı süt
 • 1/2 su bardağı tereyağı (küp küp doğranmış)
 • 1/2 su bardağı kakao
 • 1 adet yumurta
 • 1 çay kaşığı vanilya esansı

Öncelikle fırınımızı 180 derecede ısıtalım. Muffin kalıplarımızı yağlayalım. Unu, şekeri, karbonatı ve tuzu bir kapta karıştıralım. Küçük bir tencerede sütü, kakaoyu ve tereyağını kaynatalım. Ateşten alıp unlu karışımın üzerine dökelim ve mikser ile çırpalım. Homojen bir karışım elde ettikten sonra en son yumurta ve vanilyayı ilave edelim ve tekrar çırpalım.

Hazırladığımız karışımımuffin kalıplarımıza paylaştıralım ve önceden 180 derecede ısıttığımız fırınımızda 25 dakika pişirelim.

Piştikten sonra tezgahımızda soğutalım. Soğuduktan sonra kalıplardan dikkatlice çıkartalım ve küçük muffin kağıtcıklarının ortalarına yerleştirelim.

Krema için ;

 • 1 su bardağı sıvı krema
 • 1/2 su bardağı pudra şekeri

Sıvı krema ile pudra şekerini mikser ile yaklaşık 6-7 dakika çırpalım. Sıvı bir kremamız olması gerekiyor. Muffinlerizin üzerine yaklaşık 2 çorba kaşığı kremamızdan dökelim ve hemen buzdolabına koyalım.

Süslemesi için ben şeker hamurundan küçük mavi güller hazırladım. Gül yapımına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer isterseniz renkli kremalar hazırlayıp sıkma torbası ile farklı desenlerde üzerilerini süsleyebilirsiniz. Ya da gerçek güllerle veya çiceklerle cupcakeleriniz süsleyebilirsiniz. Süsleme sizin yaratıcılığınıza kalıyor zehra 50

Hepimize afiyet olsun..

Bu yoğun kekleri , Çilek Kız pastasını yaptığım zaman , annelere sunulmak üzere istemişlerdi benden. Aslında çocuklard annelerden daha çok ilgi gösterdiler ama olsun,amaç herkes mutlu olsun, herkes afiyetle yesin zehra 50

Temamız çilek kız olunca doğal olarak birçok şeyi çilekli yaptım. Pastanın içini çikolatalı&çilekli, şeker hamurunu çilekli ve süslemeleri çilekli yaptım.Anneler için hazırladığım bu kekin içerisinide daha fazla çilek katmak istemedim. Onuda frambuaz ile zenginleştirip yumuşattım.

Çok sık değişik tarif denesemde, nedense tezgahın başına geçince ,aklımdan oluşanları çırpıp pişirmek istiyorum. Gözümle malzemelerimi inceleyip kafamda belli bir kıvam tutturmaya çalışıyorum. Mesela bu keki browni gibi yapabilirdim. Un, yağ, çikolata beni çok yormaz, yine de güzel bir kek ortaya çıkabilirdi. Ama içime sinmedi ve un miktarını çok aza düşürmeye karar verdim. Pirinç antep fıstıklarını robottan geçirip iyice un haline getirmeye çalıştım.( Klasik olarak badem unu ile bir kek yapmak istemedim ama isterseniz badem unuda kullanabilirsiniz) Çikolata oranını yüksek tuttum, böyle margarin veya başka bir katı yağ kullanmaya gerek duymadım.

30 x 40 cm büyüklüğümdeki , yüksekliği ise 10 cm olan bir pasta kalıp tepsisinde kekimi pişirdim. Pişirme süresini de çok uzatmadım ve içinin yumuşak olmasını sağladım.

Sıra test aşamasına geldiğince , her zaman ki gibi en zor beğenen eşime tabağımı sundum zehra 50 Ve bugüne kadar sadece ikinci kez söylediği ” bunu hep yapman gerekir, insan yiyince gerisini arıyor” cümlelerini söyledi. Bu durumda bende bloguma tarifi eklemem gerektiğini yoğun bir şekilde hissettim ..

Gerekli Malzemeler;

30 x 40 cm – 10 cm yüksekliğinde bir fırın tepsisi , kalıp veya borcam için,

 • 10 adet orta boy yumurta (oda sıcaklığında bekletilmiş)
 • 1 / 2 su bardağı un
 • 2 su bardağı toz haline getirilmiş antep fıstığı
 • 1 su bardağı toz kakao
 • 200 gr küvertur çikolata ( ben %70 kakao içeren Zambo kullandım. Lindt , Altınmarka veya Bakel’i tavsiye ederim)
 • 1,5 su bardağı dondurulmuş frambuaz
 • 1/2 su bardağı sıvı krema (eğer kıvam yoğun olursa çok az daha krema ilave edebilirsiniz)
 • 2 su bardağı toz şeker
 • 1 tatlı kaşığı irish aroması veya sıvı vanilya

Süsleme için ;

 • el yapımı şeker hamuru ( çilek aroması ilave edilmiş)
 • çilek süslemeleriiçin kırmızı ve yeşil hazır veya kendi yaptığınız şeker hamuru
 • çilek şekillerini vermek için , oyun hamuru setlerinden çıkan çilek kalıbından faydalandım. Ama elinizlede çilek şekilleri verebilirsiniz veya beğendiğiniz bir çilek resmini kesip kalıp olarak kulanarak şeker hamurundan şekiller çıkarabilirsiniz)

Öncelikle fırınımızı 175 C ‘ye getirip ısıtmaya başlayalım.

Yumurta, şeker ve aromamızı köpürüp beyazlaşıncaya kadar çırpalım.

Çikolatamızı benmaride eritip devamlı karıştırarak soğutalım. Köpüren yumurtalı karışımımıza ekleyip çıprmaya devam edelim.

Ayrı bir kapta unu ve kakaoyu eleyelim. Üzerine toz antep fıstıklarını ilave edip çırpma teli ile tüm kuru malzemeyi harmanlayalım.

Çikolatalı karışımımıza kuru malzememizi katalım ve düşük devirden hızlı devire yavaş yavaş çırpalım.

Deviri düşürüp sıvı kremamızı ilave edelim. Tüm malzeme homojenleşip akışkan bir kıvam alınca mikseri kapatalım. Karışımızın içerisine yıkadığımız frambuazları ilave edelim ve spatula ile alttan üste doğru karıştıralım.

Bu arada kalıbımızı hazırlayalım. Eğer kalıbınız benimki gibi teflon ise önce sıvı yağ ile güzelce heryerini yağlayalım, sonra üzerine pişirme kağıdı döşeyelim. Mutlaka pişirme kağıdı veya yağlı kağıdı kalıplarımıza serelim.

Karışımımızı kalıbımıza döküp önceden ısıttığımız fırınımızda yaklaşık 30 dakika kadar pişirelim. Kürdanı kekimizin ortasına soktuğumuz zaman çok çok az bir nemlilik kalmalıdır. Ama kuru olmamalıdır.

Piştikten sonra tezgahımızda soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra yağlı kağıttan çıkarıp mutfak tezgahımıza yerleştirelim.

Şeker hamurumuzu jel gıda boyası ile renklendirelim. Tezgaha nişasta serperek hamurumuzu açalım. Açtığımız hamuru kekimizin üzerine yerleştirelim. Şeker hamuru düzeltme ütüsü ile hamurun üzerinde şöyle bir geçerek üzerini düzgünleştirelim. Kalpli kalıplarımız ile kekimizi kesmeye başlayalım.

Kalıptan çıkardıklarınızı dikkatlice servis tabağımıza yerleştirelim.

Mutlaka kalan kekler olacaktır Onları truff yapabilir veya buzdolabı poşetlerine doldurup derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Cheesecake veya başka bir tarifte alt taban yapımında kullanabilirsiniz.

Keklerin üzerine çilek süsleri fırça ile sürdüğünüz su ile yapıştırabilirsiniz.

Bu tarif buzdolabında saklamak için müsait değildir. Mümkünse kış aylarında denenecek bir tarfitir. Tarifi gece yaparsanız , ağzı kapalı bir saklama kabına yerleştirip kapalı balkonda saklayabilirsiniz. Veya gündüz taze yapıp öğlen servis edebilirsiniz. Ama lütfen ilkyapışta buzdolabında saklamayın.

Herkese sevgilerimle..

Bu küçük muffinleri ise geçen hafta kurabiyelerle birlikte hediye olarak gönderdim. Aslında hediye kutularına kurabiyeler, kekler ve trufflar koyma fikri çok hoşuma gidiyor. Ama istanbul dışına göndereceğim kutulara sadece kurabiye ve kek koymayı tercih ediyorum. Truff erimeye müsait bir çeşit olduğu için kargoda başına neler gereleceği ve paketin içerisindeki diğer hediyelere neler yapacağı hiç belli olmaz..
Ama bu hafta istanbul için götürmeyi planladığım bir kutu daha hazırlayacağım ve onların içerisine trufflarımıda ekleyeceğim. Hediye kutusu hakkında detaylı bir post hazırlamayı bu hafta içerisinde hazırlamayı düşünüyorum zehra 50
Gerekli Malzemeler ;

 • 1 su bardağı un
 • 1 su bardağı tozşeker
 • 1 çorba kaşığı sıvı vanilya & 1 çorba kaşığı ameretto
 • 2 yumurta ( oda ısısında bekletilmiş )
 • 3 çorba kaşığı toz kakao
 • 100 ml sıvı krema ( yarım paket)
 • 150 gr çikolata ( 1 paket bitter mabel kullandım)

Öncelikle fırınımızı 170 dereceye getirip ısıtmaya başlayalım.

Yumurta, toz şeker ,vanilya ve ameretto’yu çırpma kabımıza alıp orta devirde çırpmaya başlayalım. isterseniz ameretto eklemeyebilirsiniz.

Un ve kakaoyu ayrı bir kaba eleyelim.

Yumurtalı karışımımız homojenleşince içerisine yavaş yavaş kremamızı ilave edelim. Ve çırpmaya devam edelim. Unlu karışımımızı da ilave edip yavaştan hızlı devirde karışımımızı iyice çırpalım.

Çikolatamızı küçük küçük bıçakla kesip karışımımızın içerisine ilave edelim. Tahta bir kaşıkla alttan üste doğru havalandırarak karıştıralım.

Muffin kalıplarımıza muffin kağıtlarımızı yerleştirelim. Ve üzerilerine yaklaşık 2 tatlı kaşığı karışımımızdan koyalım. Önceden ısıttığımız fırınımızda yaklaşık 20 dakika pişirelim. Fırınınız küçükse daha çabuk pişecektir. Dikkatli olun..üzeri sertleşince fırından çıkaralım.

zehra 50

Fırından çıktıkları zaman, muffinlerin üzerileri biraz sert olacaktır. Ama yarım saat soğumalarını bekledikten sonra ağzı kapalı bir kapta bekletir ve muhafaza ederseniz, sonradan muffinleriniz yumuşacık olacaktır.

Ben hediye olarak göndermek için Fermo’dan aldığım Wilton’un kalpli poşetlerini kullandım. Ve ağızlarını sıkıca bağladım. Böylece hava almadan yumuşak olarak kendilerini koruyabileceklerdi.

Hepimize afiyet olsun..

zehra 50
*** KAYSERI KATMERI***
BU TARIFTEN 8 adet cikiyor
HAMUR ICIN:
* 1 çorba kaşığı zeytinyağ
* 5 su bardağı un
* Yeterince su, tuz
iÇ iÇiN:
* 1 paket Tereyag 250 gr.
* 6 çorba kaşığı tahin
zehra 50
YAPILISI:
* Unu bir kaba alalim ortasini havuz gibi acalim zeytinyag ve
suyu azar azar dökerek özlü ve yumusak bir hamur yapalim
* 30 Dakika hamuru dinlendirin mandalina büyüklügünde bezeler alin
manti yufkasi inceliginde acalim
* Tereyagini eritin tahinle karistirin actiginiz hamura dökün ve yayin her yerine
* Kenarlarini ice dogru katlayin tasmamasi icin ÖNEMLI,ortasina bir delik acip
disa dogru kivirin, sündürerek rulo yapip istediginiz aralikta kesin kendi
etrafinda tekrar sarin ve tepsiye dizin

* Donmasi icin dolapta yaklasik 30 dakika bekletin
* Sonra tekrar istediginiz incelikte acin sacta veya yanmaz tavada pisirin
* yanina taze sogan maydonoz peynir domates birde enfes bir cay
oh afiyetler olsun
zehra 50
YORUMLARINIZ ICzehra 50

zehra 50
Merhaba; Biraz yaz temizliği biraz yatılı misafir bi kaç üzücü olay üst üste gelince sizlerden ister istemez ayrı kalmak zorunda kaldım..Üzücü olay dedim sizleri merakta bıraktım .Bizler iyiyiz Allaha şükür ..Dayımın eşi canım yengemle ilgili üzücü olay yaşadık. Hamd olsun korktuğumuz gibi çıkmadı. Önce Allaha sonrada doktorlarımıza güvenip bi kaç ay boyunca hastanemize teslim ettik..Ziyaretine bol bol gideceğim…Kendisi kiraz ağacından düştü..Kaburga kemikleri kırılmış..iyileşene kadar hastanede yatacak…:( Canım yengem çok çok geçmiş olsun..Allahım sana acil şifa versin …

Tarifim ise kardeşimin düğün zamanı 7 tepsi yaptığım midye tatlısı..Luluşum dan msn de biraz başını şişirip şurası şöle olsa, şunu koymasakta bunu koysak nasıl olur diye, fikir alışverişinde bulunduğum sonunda da ustası olduğum:P nefis bir tatlı..Saolsun prensesim yapılış resimlerini koymuş sayfasına ondan yararlandım..Sizde ziyaret edip oradan görebilrisniz.Onunda tatlı yarışmasında 2. lik ödülünü kaptığı tatlı..Lezzet açısından onaylanmış bir tatlı olduğuna göre, gerisini siz düşünün artık :).bence baklavanın yerine aday olarak geçebilecek gibi görünüyor..Tatlı yiyelim tatlı konuşlaım ki inşallah Rabbim bir daha üzücü olaylarla bizleri karşılaştırmasın:)Midye tatlısnı keyiflimutfağımdan Tuğba arkadaşımın porselen demlik çay saati etkinliğine gönderiyorum.Kendisine kolaylıklar diliyorum..

Malzemeler

1 çağ bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1/3 Pakmaya
1 yumurta
1 yemek kaşığı şeker
bir tutam tuz
aldığı kadar un
iç malzemesi için de yeteri kadar yeşil fıstık
hamuru açmak için bir miktar nişasta
Üzerine sürmek için bir iki yemek kaşığı kadar tereyağ
Şerbeti için 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su
Yapılışı :
Tüm malzemelerden yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edelim. 15-20 dakika dinlendirelim.Hamuru altı eşit parçaya bölelim.
Her birini nişasta ile tabak büyüklüğünde açıp, üst üste koyuyoruz.
Üst üst koyduğumuz hamurları yine nişasta yardımı ile açarak büyük bir hamur elde ediyoruz.
Bu hamuru rulo yapıyoruz ve 1 cm kadar dilimliyoruz.
Dilimlediğimiz birer cm lik spiral halkalarımızı alıyoruz ve resimdeki gibi en ortasından aşağı bastırarak huni gibi şekil veriyoruz ve arasına fıstık koyup ikiye katlıyoruz.
Yağlanmış tepsimize yerleştirip erittiğimiz tereyağını fırça yardımı ile üzerlerine sürelim ve 175 derecede kızarana kadar pişirelim. Ve soğumasını bekleyelim.
Sonra da şerbetini hazırlayalım. Biri soğuk biri sıcakken şerbetini ilave edip çekmesini bekleyelim.Üzerinede yeşil fıstık serpip servise sunalım.afiyetle yiyelim..

SEVGiLERiMLE

zehra 50
zehra 50Geçen yazımda yağsız ıspanaklı kekimden bahsedip tarifimi verememiştim. Bunun en büyük nedeni çektiğim fotoğraflarla birlikte tarifi adım adım hakkıyla verebilmekti. Şimdi arayı fazla açmadan lafı fazla uzatmadan tarifimi sayfama ekliyorum.
Ispanaklı kek denemeden önce uzun süre araştırma yaptığımı söylemek isterim. Pek çok arkadaşa danıştım, fikir aldım ama sonunda anne sözü dinledim ve kendi doğaçlama tarifimi oluşturdum. Ispanaklı keklerde gerçekten hiçbir ıspanak tadı ve kokusu olmuyor. Gönül rahatlığı ile ıspanağı doğal ve sağlıklı bir renklendirici olarak kullanabilirsiniz. Renk için anneme danıştım ve bana ıspanak püresi yerine ıspanağın suyunu çıkartmamı önerdi. Aşağıya adım adım nasıl ıspanak suyunu çıkardığımı resimledim. Biraz el oyaladı ama sonuç mükemmel oldu. Umarım sizde dener ve beğenirsiniz. Ben kolay kolay tariflerimi övmem ama bu yeşil renkli şey mükemmel oldu. Sabırla tarifi okur ve adım adım yaparsanız eminim harika sonuça ulaşırsınız. Hem de zerre kadar sıvı yağ, katı yağ kullanmadan. zehra 50
zehra 50
Ispanak suyu için;
Ben yaklaşık 150 gr temizlenmiş yıkanmış ıspanak kullandım. Ispanaklar hafif nemliyken küçük partiler halinde resimdeki gibi bir pirinç süzgeci içinde rendeleyerek suyunu çıkarttım. Yaklaşık olarak 50 gr ıspanak suyu elde ettim.
Ispanak suyunu sıkarken süzgeç delikleri tıkanır gibi olursa süzgeci sudan geçirip temizlemeyi unutmayın. Suyu sıkılmış ıspanak parçalarını ben değerlendiremediğim için attım eğer bir fikriniz olursa lütfen benimle paylaşın böylece gelecek sefer bende değerlendirebilirim.
zehra 50zehra 50
zehra 50zehra 50
zehra 50
zehra 50zehra 50
Yağsız Ispanaklı Kek/Pandispanya tarifi
Malzemeler

* 4 yumurta oda sıcaklığında, beyazları sarıları ayrılmış
* 1 kap şeker (~ 220gr)
* 1 kap un (~150gr) + 2 yemek kaşığı un (fazla tepeleme değil)
* 1 paket vanilya
* 50 gr ıspanak suyu
* Keki ıslatmak için süt
Hazırlanışı:
20 cm lik kelepçeli kalıbın sadece altına yuvarlatılmış yağlı kağıt serilir.
Fırın ayarı 160 derece.
1. Geniş bir çırpma kabında, yumurta beyazı kar gibi köpük oluncaya kadar mikser ile çırpılır. içine çeyrek kap şeker yavaşça serpilir ve çırpmaya devam edilir, sert köpük hazırlanır. Kap ters çevrildiği zaman köpük dökülmemelidir. (aşırı çırpmaktan kaçının, yumurta beyazları kuruyabilir) Bu aşamada kesinlikle yumurta sarıları beyazlarına karıştırılmamalıdır.
2.Başka bir geniş kapta, 34 kap şeker ve yumurta sarıları açık sarı renk elde edinceye kadar mikser ile iyice çırpılır. Sonra içine vanilya ile birlikte yavaş yavaş ıspanak suyu eklenir ve biraz daha çırpılır.
3. Daha sonra yumurta sarısına, elenmiş un ve yumurta beyazı çok yavaş bir şekilde 4 parti halinde spatula yardımı ile karıştırılır. Amaç köpüklere zarar vermeden hafifçe karıştırmaktır. Önce unun 14 ü, sonra yumurta beyazının 14 ü karıştırılır. Elinizdeki malzemeler bitinceye kadar sırasıyla yavaşça bu karıştırma işlemine devam edilir. Kek hamuru kalıbına dökülür.
4. Önceden 160 derece sıcaklığa getirilmiş fırında yaklaşık 40 dk pişirilir. Batırdığınız kürdan temiz çıkıncaya kadar.
5. Kek fırından çıkınca kenarlarından ince bir bıçakla hafifçe geçilir, keke zarar vermeden kelepçesi açılıp, varsa evinizde soğuma teline ters çevrilir bekletilir. Kek soğuyunca tekrar eski haline getirilir ve üzerindeki bombe olan yerler arzuya göre traşlanır. Bence şeker hamuru ile kaplanmadığı sürece traşlama işlemine de gerek yok. Daha sonra ortadan ikiye ya da üçe ayrılır. Süt ile her kat ıslatılır.
Pasta için;
1 kutu hazır krem şanti (2 paket)
Süt
Muz ve böğürtlen
Şeker hamuru
Pastanın hazırlanması;
Krem şanti, paketinin arkasında yazdığı gibi süt ile hazırlanır. (Gelecek sefer hazır şanti yerine süt kreması ve pudra şekeri ile hazırlanmış krema yapmayı tercih ederim. Çünkü krem şantiler çok daha şekerli oluyor. Süt kreması ile şeker oranını ayarlamak elimizde)
Her kata biraz krem şanti sürülür ve meyveler dizilir. Sonra meyvelerin üzeri tekrar şanti ile kaplanır. En son olarak pastanın tüm dış yüzeyi krem şanti ile güzelce sıvanır, kaplanır. Şeker hamurlu ile pastanın süslemeleri yapılır. Mümkünse bir gün önceden süslemeler hazırlanır.
Herkese Afiyetle
Tatlı haftasonları zehra 50

zehra 50

zehra 50
Mutlu bir haberim var günlerdir paylaşmayı beklediğim. Geçen pazar günü annem ve ablam geldiler yeni kıtaya bizleri ziyarete..2 haftacık kalacaklar burada. 1 haftası su gibi aktı geçti bile, hiç inanasım gelmiyor haftaya dönecek olmalarına.. zehra 50 Şimdi bol bol hasret gideriyoruz, geziyoruz birlikte. Duygularımı anlatmam çok zor, onları çok seviyorum ve çok özlemişim.
zehra 50
Annecim ve ablacım için de bu gördüğünüz pastayı hazırlamıştım…Çok beğendiler pastamı. zehra 50
Şimdi tarif yazmaya vaktim kalmadı ancak ilk olarak çikolatalı modelleme hamuru resimlerimi toparlayabildim. Daha sonra tüm tariflerimi ve diğer resimlerimi teker teker vakit buldukça buraya ekleyeceğim. Gülleri, küçük topları çikolatalı modelleme hamurundan (Plastik Çikolata) pastanın duvarlarını da her zaman kullandığım özel eritmelik çikolata düğmelerden hazırladım. Pastanın içi vanilyalı muzlu böğürtlenli. Pastanın lezzeti görüntüsü kadar güzeldi. Ama pastanın en güzel sosu da annem ve ablamla birlikte paylaşmış olmam. zehra 50
Şimdilik benden bu kadar. Nisan ayına kadar yeni bir yazı ve tarif büyük ihtimalle ekleyemem, yorumlara maillere yanıt vermem de biraz geçikebilir, kusuruma bakmazsınız biliyorum.
Gurbetteki tüm arkadaşların, yakınlarını özleyen hasret çeken tüm dostların Allah gönüllerine göre versin, yardım etsin. Tüm sevenleri en kısa zamanda birbirine kavuştursun, dualarını kabul etsin diyorum ve herkese kucak dolusu sevgilerle…
02/04/2008
PASTANIN YAPIMINDA KULLANILAN TARiFLER SIRASIYLA ;
Pasta süslemesinde; Çikolatalı modelleme hamuru “plastik çikolata”
Pasta keki: Vanilyalı sade pandispanya
Pastanın içinde: keki ıslatmak için süt, pasta kreması, muz ve böğürtlen
Pastanın üzerinde: Glaze
Pasta duvarları: Çikolatalı bant kullanılmıştır.
zehra 50
Çikolatalı Modelleme Hamuru “Plastik Çikolata”
Malzemeler
280 gr kuvertür çikolata ( ben özel eritmelik çikolata düğmelerinden kullandım)
13 kap mısır şurubu
Öncelikle benmari usulu çikolatalar eritilir. içine mısır şurubu eklenip karıştırılır. Fazla karıştırmaktan kaçının. Daha sonra üzeri plastik streçle kapatılıp, oda sıcaklığında soğuyuncaya kadar bekletilir. Soğuduğu zaman çok sertleşen bir hamurdur fakat elinize alıp parça parça yoğurmaya başlayınca zamanla yumuşar. Bu halde hamurları açıp çeşitli süslemeler, çiçekler güller yapraklar yapabilirsiniz.
Bu modelleme hamuru anonim bir tarif sanırım, pek çok yerde aynı oranlar kullanılıyor. Bende bu oranlara sadık kalarak ilk defa çikolatadan gül çalışması yaptım oldukça kolay şekil verdim. Fakat edindiğim bilgilere göre beyaz küvertur ile deneyip, beyaz güller yapmak isterseniz mısır şurubu miktarını azaltmanız gerekebilir. Afiyetle…
zehra 50
Pastacılığa ilk heves sardığım zamanlarda öğrendiğim yağsız, kabartma tozsuz bir pandispanya tarifim vardı. O günden bugüne kadar hiç tarifimden vazgeçmedim. Tek kusuru piştikten sonra hafif sönmesi ve çok kalın olmamasıydı. Zamanla edindiğim tecrübelerle o eksiğide zamanla kapattım. Tarifimin ilk ve orjınal hali blogcudadır. Bu tarifimi artık iki ölçü kullanarak yapıyorum ve kendimden de değişik aromalar, meyve suları bazen yoğurt ve kakao ilave ederek lezzet katıyorum. Yurtdışında yaşadığım için ve artık çok kolayıma geldiğinden dolayı ben kap ölçüsü alıyorum. Böylece ölçüler dünyanın heryerinde değişmez bir standartlığa kavuşuyor.
Vanilyalı Sade Pandispanya Tarifi:
Malzemeleri:
* 1,5 kap şeker (~ 370 gr)
* 1,5 kap un (~ 240 gr)
* 8 yumurta oda sıcaklığında, beyazları sarıları ayrılmış
* 1 paket vanilya
* Bir kaç damla limon suyu
Hazırlanışı:
22 cm lik kelepçeli kalıbın sadece altına yuvarlatılmış yağlı kağıt serilir.
Fırın ayarı 160 derece. Fırının içine ısıya dayanıklı küçük bir kapta su koyunuz. Buhar oluşması için.
1. Geniş bir çırpma kabında, 1 kap şeker ve yumurta sarıları açık sarı renk elde edinceye kadar mikser ile iyice çırpılır. Sonra içine vanilya ve limon suyu eklenir.
2. Başka bir kapta yumurta beyazı kar gibi köpük oluncaya kadar mikser ile çırpılır. Daha sonra içine yavaşça yarım kap şeker serpilir, çırpmaya devam edilir, sert köpük hazırlanır. Kap ters çevrildiği zaman köpük dökülmemelidir. (aşırı çırpmaktan kaçının, yumurta beyazları kuruyabilir)
3. Daha sonra yumurta sarısına, elenmiş un ve yumurta beyazı çok yavaş bir şekilde 3 parti halinde spatula yardımı ile karıştırılır. Amaç köpüklere zarar vermeden hafifçe karıştırmaktır. Önce yumurta beyazının 13 ü, sonra unun 13 ü karıştırılır. Elinizdeki malzemeler bitinceye kadar sırasıyla yavaşça bu karıştırma işlemine devam edilir. Kek hamuru kalıbına dökülür.
4. Önceden 160 derece sıcaklığa getirilmiş fırında yaklaşık 40 dk pişirilir. Batırdığınız kürdan temiz çıkıncaya kadar.
5. Kek fırından çıkınca kenarlarından ince bir bıçak hafifçe geçirilir, keke zarar vermeden kelepçesi açılıp, varsa evinizde soğuma teline ters çevirilir bekletilir. Soğuyunca ortadan iki ya da üç kata bölünür.
Pastanın ara katlarını sütle ıslattıktan sonra içine aşağıdaki pasta kremasını ya da buradaki ganaj tarifinin beyaz çikolatasını uygulanıp meyve, çikolata, yemişle süsleyerek pastayı kapatabilirsiniz.
Pasta Kreması:
Malzemeler;
2 su bardağı süt
1/3 su bardağı nişasta
1,5 yemek kaşığı un
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 yumurta
Yarım paket süt kreması

Kapaklı bir sos tenceresi içine, tüm malzemeleri ekledim ve ateş üzerine almadan bir çırpma teli ile önce güzelce karıştırdım.
Sonra kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirdim. En son vanilyayı ekleyip, karıştırıp, kapağını kapatıp soğumaya bıraktım.
Bir yandan süt kremanızı mikser ile sert kıvama elinceye kadar çırpın ve muhallebiniz soğuyuncaya kadar buzdolabında bekletin.
Muhallebiniz soğuyunca krema ile pürüzsüz bir kıvama gelinceye karar mixerle çırpın. Pastanın ara katlarına sürün.
zehra 50
Pastanın ana hatları bittikten sonra ben yukarıdaki resimde görünen Glaze’i hazırlayıp, pastanın üzerine döktüm.
Glaze yapımı
Malzemeler : (1 kap glaze tarifi için)

170 gr beyaz kuvertür çikolata (ben özel eritmelik düğme çikolatalarımdan kullandım)
100 gr süt kreması

Küçük bir sos tenceresinde krema kaynama noktasına gelinceye kadar iyice ısıtılır. Fakat dikkat edin krema kaynamasın.
Çikolatalarınızı cam bir kase içine alın. Daha sonra sıcak kremayı çikolataların üzerine dökün. Çikolataların tüm yüzeyi krema ile kaplanmasını sağlanır. Bu şekilde 5 – 10 dakika bekletin. Daha sonra çırpma teli ile çikolata koyu ve parlak bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Oda sıcaklığında biraz daha bekleyip pastanın üzerine dökün..
zehra 50zehra 50

Pastamızın artık son aşamasına yavaş yavaş geldik. (Nihayet…:) Buraya kadar sabırla okuyan tüm arkadaşlarımı kucaklıyorum…:) Ben pastayı yaparken inanın tarif verirken ki şu sıkıntıyı stresi yorgunluğu çekmedim..Adım adım detaylı tarif vermek gerçekten zor iş.
Son olarak vereceğim çikolatalı bant tarifi ise pastanın en kolay, eğlenceli ve lezzetli kısmını oluşturuyordu..
Çikolatalı bant yapımı için gerekli malzeme sadece beyaz kuvertürdür. Ben yine kuvertür yerine aynı işi gören özel eritmelik düğme çikolatalarımdan kullandım. Benmaride göz kararı biraz çikolatayı erittikten sonra pastanın çevresini ölçüp istediğim yüksekliğe göre kestiğim yağlı kağıdın üzerine döktüm, oda sıcaklığında biraz beklettim (fazla değil) Çikolata elime yapışmayacak bir kıvama gelince yavaş ve dikkatli bir biçimde çikolatayı yağlı kağıdı ile birlikte kaldırıp pastanın kenarına yapıştırdım ve kağıdından ayırdım…
Daha sonra bir iki süslemeyle pastamı tamamladım. Bizler çok beğendik umarım sizde beğenirsiniz. Sevgilerle
zehra 50

zehra 50

zehra 50
Bu sefer ki pastamız kocaman bir çikolatalı pasta. Şimdiye kadar hiç bu kadar büyüğünü yapmamıştım. O kadar büyük geldiki bana, kapıdan dışarı tek başıma çıkaramadım. Ya pastayı tutabiliyordum ya da kapıyı açıp kapayabiliyordum. zehra 50
Bu pasta ile birlikte ilk defa “ganaj” da yaptım, ilk defa yenilebilen şeker boncuklar, ilk defa 38 cm lik bir kalp kalıp kullandım . ilk defa nane aromalı, kahveli bir kek pişirdim. Bu kadar çikolataya bulanmışken pastanın dekorasyonunda kullanmasamda ilk defa mısır şurubu ile çikolatalı modelleme hamuru (plastik çikolata) hazırladım. Kısaca ilklerde dolu bir pasta daha mutfağımdan geldi geçti.
Tarif yazmaya her ne kadar üşensemde ganaj tarifini birde ben ayrıntılı olarak vereceğim. Daha önce çok yerde gördüm ama inanın bu kadar güzel olduğunu, pasta süslerden kullanılması gereken temel, süpper lezzetli ve kıvamlı bir şey olduğunu geç farkettim. Çok merak ediyorum bu ganaj şeker hamurunun altındanda aynı bu güzellikte mi görünecek? zehra 50

Ganaj Tarifi (Ganache)
Ganaj, bildiğim kadarıyla çikolatanın krema içinde erimiş haline deniyor. Koyu kıvamlı pastaların üzerini kaplamak ya da ara katlardan kullanılmak üzere yapılan bir çeşit kremadır. Ganaj özellikle çikolata tutkunlarına hitap eder. Sıvı, donmamış haline de “Glaze” denir. Glaze parlaklık anlamına gelir. Pastaların üzerine dökülür.
zehra 50

Malzemeler: ( 2 kap ganaj için)

* 340 gr kuvertür çikolata (ben özel eritmelik düğme çikolatalarımdan kullandım)
* 230 gr süt kreması
(38 ve 28 cm lik iki kalp pastamı kaplamak için ben malzemelerin 2 katını aldım)
Hazırlanışı:

1. Bir sos tenceresinde krema kaynama noktasına gelinceye kadar iyice ısıtılır. Fakat dikkat edin krema kaynamasın.
2. Çikolatalarınızı cam bir kase içine alın. Daha sonra sıcak kremayı çikolataların üzerine dökün. Çikolataların tüm yüzeyi krema ile kaplanmasını sağlanır. Bu şekilde 5 – 10 dakika bekletin. Daha sonra çırpma teli ile çikolata koyu ve parlak bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Bu şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.
3. Orjınal tarifte koyulaştırmak için kremayı el mixeri ile bir kaç dakika çırpın ve 12 saat sonra kullanın diyordu. Ben oda sıcaklığına gelen ganajı önce buzdolabında iyice soğuttum, sertleşen kremayı önce parmaklayıp sonra tadına baktım zehra 50 daha sonra tarifteki gibi mixerla çırptım. Bu gördüğünüz kıvam ortaya çıktı ve pastamın üzerini çok güzel kapladım.
zehra 50

Kahveli Nane Aromalı Kek Tarifi

Bu tarifi de ilk defa Colette Peters kitabından denedim; içindeki kahve ve nane aromaları bana yağı unutturdu biraz. Keke vanilya şekerine ilave olarak ben nane aroması da eklemiştim. iyikide eklemişim hoş değişik bir lezzet kattı. Fakat kekin yapısı biraz kırılgandı, çabuk parçalanıyordu. Büyük bir kalıpta pişirecekseniz katları ayırırken çok dikkat etmelisiniz. Birde kek pişti diyip fırından hemen çıkartmayın iyice pişmesini sağlayın.

Malzemeler: (20 kişilik 20 cm lik 2 kek kalıbına uygun)
* 2 kap şeker
* 2 1/2 kap un
* 1 kap kakao
* 1 kap katı yağ
* 1 dolu çay kaşığı tuz
* 2 dolu çay kaşığı kabartma tozu
* 1 dolu çay kaşığı karbonat
* 2 yumurta oda sıcaklığında
* 1 kap süt oda sıcaklığında
* 1 paket vanilya

January 16, 2014   Comments Off

KARE VİTRİN PARÇASI

merhaba arkada?lar uzun bir aradan sonra art?k geldim .blogcudada bak?m vard? ve benimde bilgisayar ba??na oturmaya vaktim yoktubu arada ziyarete gelen arkada?lar?ma �ok te?ekk�r ediyorum.?imdi gelelim �rne?imize kare vitrin par�as? ayr?yeten masas?da var s?k?i?neli a??r bir model masa �rt�s� yak?n g�r�n�m� i�in t?klay?n?z. KARE VİTRİN PARÇASI

January 14, 2014   6 Comments

bebek babet patikleri

bebek babet patikleri

son zamanlarda havaların ısınmasına rağmen, ben hala patik örüyorum. büyüklere okadar patik yaptım eee küçüklerede yapmasam olmasdı dimi bebek babet patikleri pembe olanı ablamın torununa yaptım. kendisi sena hanım olur bi buçuk yaşındalar.siyah olanıda abimin kızı hayrun nisa hanıma yaptım bu hanımefendi de 6 aylık bebek babet patikleri büyük patikleri genelde siyah yaptığım için el alışkanlığı olmuş bu yüzden küçük patiğide siyah örmüşüm bitirdikten sonra farkına vardım ama süsleyince ayakkabı gibi oldu. bari diğerini pembe yapayım dedimoda çok şeker oldu.aslında ben yaptığım bir işin ikincisini genelde yapmam sıkılırım ama bu babet patikleri yapmak çok zevkli emin olun. siyah patiğin modeli belli olmadığı için farklı açılardan bir çok resim çektim içlerinden en belli olanlar bunlardı bebek babet patikleri ee söyleyin bakalım güzel olmuşlarmı?
bebek babet patikleri

bebek babet patikleri

bebek babet patikleri

bebek babet patikleri

bebek babet patikleri

arkadaşlardan gelen istekler doğrultusunda patiklerin yapılışını anlatmaya çalışayım.
pembe olanın yapılışı.
*********************************
10 zincir çekip birleştirerek yuvarlak yapıyoruz.3 zincir çekip bu yuvarlağın içini 25 tane ikili tabzan yaparak dolduruyoruz kenarda çektiğimiz 3 zincirle toplam 26 dolgu olacak.dolguları birbirinebirleştirip yaptığımız dolguların üzerini sık iğne yaparak sırayı tamamlıyoruz.tekrar başlangıçta 3 zincir çekipsık iğne yaptığımızsıranın üzerini ikili trabzan yaparak bitiriyoruz. böylece3 sıra bitmiş oldu. dördüncü sıradada aynı işlemi uyguluyoruz fakat4 üncüsıradan itibaren başlayıp 7 inci sıraya kadar7inci sirada dahil her sırada; 2trabzan artırıyoruz bu işlemi bir deliğe 2 kere dolarak yapıyoruz.birde her dolgu başlangıcının hemen dibine battığımız için 1 trabzanda böyle artmış oluyor yani toplamdaher sırada 3 ilmek artmış oluyor.
başlngıç noktasıylaberaber sırayı 7 inci srayı tamamladığımızda trabzan sayısı 39oluyor.birsıradaartırma yapmadanörüyoruz fakat başlangıç noklatalarında 3 zincir çekip hemen dibine batıyoruz ya yine orada bir trabzan artmış olacak.8 inci sırayı örüp bitirdiğimizde toplam 40 trabzan (dolgu) olacak.
artık patiğimizin burun kısmı bitti şimdi alt ve yan kısımları anlatıyorum.
başlngıç noktasıylaberaber 8 sırayı tamamladığımızda artırma yapmadan iki sıra daha örüyoruz10 sıranın sonundakidolgu sayımız 44 oluyor.
artık patiğimizin burun kısmı bitti şimdi alt ve yan kısımları anlatıyorum
8 inci sıranın üzerine 13 tane sık iğne batıyoruz ve geri dönüp 3 zincir çekerek yaptığımız sık iğnelerin üstüne doğru o sırada kenar zinciriyle beraber29 tane ikili trabzan yaparak örüyoruz. artırma eksiltme yapmadan 10 sıra örüyoruz ve en sonunda iç kısma doğru ikye katlayıp sık iğneyle birleştiriyoruz ipimizi koparıyoruz.şuan patiğimizin ayak kısmı bitmiş oldu.en son sıradayız.
patiğin burnunun bitiş sırasından sonra sayın3 üncü dolgunun üzerine batıp sık iğne yaparak patiğimizin bilek kısmını başladığımız yere gelinceye kadar sık ine yarak tamamlıyoruz.başaladığımız noktaya gelince 3 zincir çekip iki tane ikili trabzan yapıyoruz dönüyoruz üzerine aynı işlemi uygulayarak patiğimizin bağcığını istediğimiz uzunlukta yapıyoruz istediğimiz uzunluğa gelince yaptığımız bağcığın ucuna düğme iliği için zincir çekip batıyoruz.
istediğimiz şekilde süzlüyoruz.
siyah olan patiği burun kısmını 7 sırada bitirdim diğer bütün sayılar aynı.
işte bu kadaarr.
açıklayıcı olmak adına biraz uzun anlatmışım ama umarım açıklayabilmişimdir yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.

January 13, 2014   Comments Off

igne oyasi nasil yapilir resimli anlatim

igne oyasi nasil yapilir resimli anlatim
YAPILIŞI:

1. iğneyi kumaşa normal bir şekilde geçirin.
2. iğneyi ilk battığınız yerin biraz ilerisinden aynı şekilde tekrar kumaşa batırın. fakat ilk battığınız yerden çıkan ip iğnenin üzerinde olacak.
3. iğnenin delik kısmından ipi tutup, iğnenin altından dolayın.
4. ipi kendinize doğru yatırın.
5. yavaşça iğneyi çekin.
6. iyice çekip düğümleyin.
7. yine aynı mesafe uzaklıkta bir batış daha yapın ve aynı düğüm işlemini tekrarlayın.
8. bombeler yaparak devam edin.
9. üst sıraya geçerken kumaşın arka yüzünü çevirin. bombesiz bir dönüş düğümü atın. dönüşleri hep bu şekilde yapın.
10. ikinci sırada iğneyi alttaki sıranın bombelerinin ortasına batın. ve yine bombeli düğüm yaparak devam edin.
11. pramitimiz bitmiştir. üzerine aynı işlemi ( bombeli düğüm ) yaparak simli yada renkli iple çevreleyebilirsiniz. iğne oyasında genel teknik bu düğüm olayıdır.
12. bombeleri uzunlu kısalı bırakarak modeller değişir.

December 28, 2013   Comments Off

anchor butik

Anchor Butik

17/4/2010 · Kategori: Anchor Butik

anchor butik KOLSUZ BLUZ
Kırmızı bluz ışıltısıylaakşamüstü davetleri için şık bir seçim.Anchor “Dafne”
MALZEMELER: ANCHOR “Dafne” El Örgü ipliği (% 95 Akrilik,% 5 Sim)Yaklaşık 200 gr. Renk:1191 Kırmızı4.5 numara 1 çift örgü şişi4.5 numara yuvarlak örgü şişi
Beden : 36-38. Büyük beden için ölçüler parantez içindedir.
Kullanılan örgüler :Haroşa örgü – Düz örgüÖlçü : 20 ilmek- 27 sıra 10 cm2 eşittir.
UYGULAMA:Arka-Ön: ikisi aynı şekilde örülecek.4.5 numara örgü şişine 77(81) ilmek atarak 6 sıra Haroşa örgü örün. 7. sıradan itibaren verilen motif şemasını takip ederek 1-39(1-41) ilmeklerini 1 kez uygulayın. Sonra geriye doğru 38-1(40-1) ilmeklerini uygulayarak sırayı tamamlayın. Sonraki sıralarda bu örgü düzeni üzerinden motif şemasının 1-76 sıralarını 1 kez uygulayın. 77. sırada “V” yaka kesimi için örgüyü 2 eşit parçaya ayırın, orta ilmeği sol tarafta bırakarak, sağ tarafı beklemeye alın. Sol taraf için, motif şemasının 77-132 sıralarını 1 kez uygulayarak örgüyü bitirin. Sağ taraf için beklemede olan ilmekleri 4.5 numara örgü şişine geçirin. Sol tarafla birlikte örülen orta ilmeğin arkasından 1 yeni ilmek alarak örgü şişine geçirin. Sol tarafta uygulanan işlemleri ters uygulayarak sağ tarafı da örün.Bitirme: Örgü parçalarını ölçüleriyle sabitleyip nemli bezle örterek kurumaya bırakın. Omuzları birleştirin. Yan dikişleri birleştirin. Sol kol bantı için kol kenarından eşit aralıklarda önde 40, arkadan 40 ilmek alarak, yuvarlak örgü şişine geçirin. Toplam 80 ilmek üzerinden yuvarlak sıralar halinde 4 sıra haroşa örgü örerek bütün ilmekleri bir kerede kesin. Aynı şekilde sağ kol bantını da örün.

anchor butikanchor butik

anchor butik
Kaynak:Anchor Butik Gönderen esra zaman: 15:21 0 yorum anchor butik Etiketler: Anchor Butik, Yazlık Örgü Modelleri Dantel Şase Modeli ve Yapılışı anchor butikDANTEL ŞASE Düğün hazırlıkları sırasında çeyiz hazırlanması, halen devam eden ender geleneklerimizden… Anchor’dan ördüğünüz danteli somon tonlarında saten ve kurdele ile birleştirdiğinizde gecelikleriniz için şık bir şase elde edeceksiniz.Anchor “Çapa” 6 Katlı dantel ipliği MALZEMELER:Anchor 6 katlı dantel ipliği 50 no. beyaz3 mm’lik saten kurdele – şase için 1 m. saten 1 m. astarlık kumaş -1 m. elyaf. UYGULAMAÇiçek sepeti modeli, kenarına dikilen kurdele ile bir örtü üzerinde kullanılabileceği gibi, şase olarak da değerlendirilebilir. Astar ile elyaf kesildikten sonra kapitone yapılır. Dantel, saten üzerine toplu iğne ile yerleştirilir ve teyellenir. Kurdele ile zik-zak makine dikişi yapılarak sağlamlaştırılır. Kutunun alt kısmındaki köşeler (astar ve saten ayrı ayrı) makineye çekilip ütülenir. iki parça, (astar ile saten) tersleri kavuşacak şekilde birleştirilir. Şasenin kapak ve alt kenarı, verev saten diye ile temizlenir. Kurdele bağcıklar dikilir.

anchor butik Gönderen esra zaman: 15:17 0 yorum anchor butik Etiketler: Anchor Butik, Dantel Şase Modeli ve Yapılışı Dantel Masa Örtüsü anchor butik ZARiF DANTELLER
Dantel örtüler sadece klasik döşenmiş evlerde değil, country tarzı dekorasyonlarda kullanıldığında da evinize sıcaklık katıyor. Anchor “Çapa” 6 katlı dantel ipliğiKare Sehpa Örtüsü55 x 55 cm. boyutundaki örtü, 4 büyük motiften ve örtünün tüm çevresinde kullanılan küçük çiçek motiflerinden oluşuyor. MALZEMELER:ANCHOR “Çapa” 6 katlı Dantel ipliği50 no beyaz 200 gr.
Ölçü:55×55 cm. kare anchor butik Gönderen esra zaman: 15:14 0 yorum anchor butik Etiketler: Anchor Butik, Dantel Masa Örtüsü Modelleri 11 Temmuz 2008 Cuma BEBEK MAVi SÜVETER YAPILIŞI anchor butik MAVi SÜVETER

Beden: 4-5 yaş grubu. Büyük beden ölçüleri parantez içindedir. Anchor “Bebe” El Örgü ipliği Malzemeler:Anchor “Bebe” El Örgü ipliğiRenk no:6062 Mavi Degrade (Yaklaşık 200 gr.)3,5 numara 1 çift örgü şişi 3,5 numara örgü tığı
Kullanılan örgüler:Düz örgü-Ters örgü
Ölçü: 29 ilmek – 34 sıra = 10 cm
anchor butik
UYGULAMA:
Arka-Ön: ikisi de aynı şekilde örülecek.Örgü şişine 94 (100) ilmek atarak, 3 ilmek ters örgü, 3 ilmek düz örgü düzeninde 14 sıra örün. 15. sıra başında 24 (27) ilmeği düz örgü örün. Devamında 46 ilmeği verilen motif şema ve açıklamasını takip ederek 1 kez uygulayın. Kalan 24 (27) ilmeği düz örgü örün. Sonraki sıralar aynı örgü düzeninde (motif şemasını takip ederek) 77 (85) sıra örün. Koltuk ve yaka kesimi için örgüyü iki eşit parçaya ayırın. Sağ tarafı beklemeye alın. Sol koltuk için her 2 sırada (her sıra başı) sırasıyla, 5-4-3-2-2-1-1-1 ve 1 ilmek kesin. Koltuk ile aynı zamanda, sol taraf yaka için, her 2 sırada (her sıra başı) sırasıyla 11 (14)-4-3-2-2-2-1-1 ve 1 ilmek kesin. Yaka ve koltuk kesimi tamamlandığı zaman örgü (ilmek) bitecektir. Aynı işlemleri ters uygulayarak beklemede olan sağ tarafı da örün.
Kol Bantı: ikisi de aynı şekilde örülecek.Örgü şişine 100 ilmek atarak, 3 ilmek ters örgü, 3 ilmek düz örgü düzeninde 8 sıra örün. 2 sıra düz örgü örerek, ilmekleri açık olarak şişten çıkarın.
Yaka Bantı: Örgü şişine 234 (240) ilmek atarak, 3 ilmeği ters örgü, 3 ilmeği düz örgü düzeninde 8 sıra örün. 2 sıra düz örgü örerek, ilmekleri açık olarak şişten çıkarın.
Bitirme: Arka ve ön parçayı ölçüleriyle sabitleyip nemli bezle örterek kurumaya bırakın. Yan dikişleri birleştirin. Sol kol bant uçlarını birleştirin. Bant dikişi ile sol yan dikişi üst üste gelecek şekilde bantı bedene tutturun. Bant dikişinden itibaren 21 ilmeği ön koltuk kenarına, 21 ilmeği arka koltuk kenarına yerleştirin. Bantın son sırasını sökerek açık ilmekleri ilmek dikişi ile dikin. Aynı şekilde sağ kol bantını dikin.Yaka bantını arka ortadan başlayarak, ilk 28 (30) ilmeği sağ arka yaka kenarına yerleştirin. Son sırayı sökerek açık ilmekleri ilmek dikişi ile dikin. Devamında, sağ omuzda açık kalan 60 ilmeğe, yaka bantından 60 ilmeği (her iki bantın son sırasını sökerek) iğne yardımı ile örgü şeklinde birleştirin. Yaka bantının sıradaki 57 (60) ilmeği ön yaka kenarına yerleştirin, arkada olduğu gibi dikin. Sol omuzu, sağ omuzda olduğu gibi aynı şekilde birleştirin. Kalan 29 (30) ilmeği sol arka yaka kenarına, ilmek dikişi ile dikin. Arka yaka ortasını birleştirin. Yaka ve kol kenarlarını 1 sıra tığlayın.

anchor butikanchor butik

Kaynak:Anchor Butik

December 27, 2013   Comments Off

yeni 2009 yazi neler giyoruz size cozum

Yeni 2009 yazı neler giyoruz Size Çözüm 4/9/2010 · Kategori: moda giyim

Yeni 2009 yazı neler giyoruz Size Çözüm

yeni 2009 yazi neler giyoruz size cozum

Konu etiketleri:bu sezonun olmazsa olmaz giysisi, kısa bacaklı kadınlar nasıl giysi seçmeli, modada trend giysiler 2009, bu sezonun olmasa olmaz giysileri, 2009 yazı uzun elbiseler, 2009 yazı moda giysiler, onlar dar pantolon giyorlar, 2009 yazı moda giysileri, 2009 modası hakında yazılar, 2009 yazı elbiseler, 2009 yazının olmazsa olmaz giysisi, düğmeli maksi elbise, 2009 yazı elbise modası, 2009 yazının moda elbiseleri, 2009 yazının en moda giysileri, 2009 sezonun olmazsa olmaz giysileri, kısa boylular nasıl elbise seçmeli, 2009 yazi canta trendy, bu sezonun en moda giysisi, uzun elbise va ayakkabı,

December 24, 2013   Comments Off